Terra Incognita
Agencja Podróżnicza, K.+A. Mazurkiewicz
ul. Wolska 115 A/6, 01-235 Warszawa
| tel. 22 836 65 51 | tel. kom 600 193 298 | O nas
Strona główna
Slajdy Podróżnicze w BukuPo raz trzy­nas­ty za­pra­sza­my na Podróżnicze Slajdy w Buku. Zobaczymy dwa pokazy slajdów prezentowane podczas 14 i 15 edycji Festiwalu Slajdów Podróżniczych Terra w Warszawie. Najpierw dzięki Bożenie Jarzyńskiej i Marcinowi Dobasowi będziemy podziwiać wspaniałą więcej...
Festiwal Slajdów Podróżniczych - Terra Festi­wal Slaj­dów Po­dróż­ni­czych - Terra ma cha­ra­kter do­ro­czne­go prze­glądu pro­fe­sjo­nal­nie przy­go­to­wa­nych po­ka­zów slaj­dów.
Od­by­wa się w pier­wszy week­end gru­dnia. Pier­wsza edy­cja Fe­sti­wa­lu mia­ła miej­sce w gru­dniu 2001 r. więcej...
 • Wyprawa - trekking, zwiedzanie

  Indie - LADAKH, ZANSKAR - PRZEZ GÓRY ZANSKARU

  6 lipca - 30 lipca 2017. 25 dni.
 • Prze­lot nad Hi­ma­la­ja­mi z Delhi do La­da­khu le­żą­ce­go w do­li­nie In­du­su prze­nie­sie nas w świat kraj­obra­zów i kul­tu­ry ty­be­tań­skiej. Trekking Program wyprawy...
   Cena: wkrótce
  Wyprawa - trekking, zwiedzanie

  Gruzja - WĘDRÓWKI PO KAUKAZIE

  16 lipca - 31 lipca 2016. 16 dni.
  Według legendy, gdy Bóg dzielił ziemię między narodami, Gruzini spóźnili się. Gdy spytał o przyczynę spóźnienia odpowiedzieli, że wznosili długie Program wyprawy...
   Cena: 4650 zł + 600 USD
  Wyprawy autorskieJeste­śmy auto­rami pro­gra­mów wypraw po­zna­wczych i trekkingo­wych dla nie­wiel­kich grup - w Hi­ma­la­je do Indii, Nepa­lu, Tybe­tu, Turcji i Tan­zanii. Przed­sta­wia­my je Państwu w Kalendarzu wypraw na 2014/2015 r. Niektóre z nich prowadzimy osobiście. Nie są to klasyczne wycieczki objazdowe, od uczestników wymagane jest dobre zdrowie, kondycja i więcej...
  Polecane linkiPole­camy linki osób, firm, in­sty­tu­cji i in­nych miejsc w In­ter­ne­cie. Z wie­lo­ma z nich współ­pra­cu­je­my na róż­nych pła­szczyz­nach na­szej dzia­łal­ności. Inne są dla nas cen­nym źród­łem in­for­ma­cji. Wszy­stkie uwa­żamy za god­ne po­le­ce­nia. więcej...
  29 września 2016, czwartek, godz. 18.00.
  Pokaz slajdów

  WIELKIE ŚWIĘTA NAD GANGESEM

  Katarzyna i Andrzej Mazurkiewiczowie
  Nowy Tomyśl - Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Tomyślu
  ul. Witosa 8
  w ramach spotkań Kluby Miłośników Podróży "Przez Kontynenty"
  30 września 2016, piątek, godz. 19.00.
  Pokaz slajdów

  WENEZUELA O SMAKU MANGO

  Katarzyna i Andrzej Mazurkiewiczowie
  Poznań - Dom Kultury "Pod Lipami"
  Osiedle Pod Lipami, pawilon 108 a
  Pokazy slajdówPlo­nem na­szych pod­ró­ży są pro­fes­jo­na­lne po­ka­zy slaj­dów - opo­wie­ści i­lus­tro­wa­ne zdję­cia­mi.
  Ich pre­zen­ta­cją zaj­mu­je­my się od 22 lat. Du­żą wa­gę przy­wią­zu­je­my do ja­ko­ści zdjęć i ko­men­ta­rza, slaj­dy u­zu­peł­nia­my mu­zy­ką et­nicz­ną. więcej...
  Terra IncognitaDługie podróże po Azji w latach 1988-1993 i przywiezione z nich slajdy zainspirowały nas do założenia w 1994 r. Agencji Podróżniczej "Terra Incognita". więcej...
   
  © Terra Incognita 1994-2016 | Wszystkie zdjęcia i teksty na tych stronach chronione są przez prawo autorskie. | O nas