Terra Incognita
Agencja Podróżnicza, K.+A. Mazurkiewicz
ul. Wolska 115 A/6, 01-235 Warszawa
| tel. 22 836 65 51 | tel. kom 600 193 298 | O nas
Strona główna
Slajdy Podróżnicze w BukuJuż po raz jedenasty zapraszamy na Podróżnicze Slajdy w Buku. Zobaczymy dwa pokazy slajdów prezentowane podczas 12 i 13 edycji Festiwalu Slajdów Podróżniczych Terra w Warszawie.
Najpierw wyruszymy z więcej...
Himalaje indyjskie - Przewodnik trekkingowyPier­wszy w języku pol­skim prze­wo­dnik po in­dyj­skich Hima­la­jach pre­zen­tu­je wybór naj­popu­larniej­szych tras tre­kkin­go­wych po tym bardzo zróż­ni­co­wa­nym krajo­bra­zo­wo i kul­tu­ro­wo rejonie.
Od ponad 20 lat wędrujemy po indyjskiej części Himalajów wciąż odkrywając nowe szlaki i chętnie wracając w znane już więcej...
Wyprawa - zwiedzanie, przyroda

Indie południowe - TAM GDZIE PIEPRZ ROŚNIE

17 stycznia - 1 lutego 2015. 16 dni.
Indie Południowe to niezwykła mieszanka kultur, krajobrazów, kolorów i zapachów. Imponujące kamienne świątynie pokryte misternymi rzeźbieniami, wspaniałe pałace władców i Program wyprawy...
 Cena: 4950 zł + 370 USD
Wyprawa - zwiedzanie - przyroda

Indie północne - INDYJSKA MOZAIKA

31 stycznia - 14 lutego 2015. 15 dni.
Pobyt w Indiach dostarcza mnóstwa rozmaitych wrażeń. Wspaniałe świątynie, pałace i forty przeplatają się z kolorowymi bazarami, scenkami ulicznymi, świętymi Program wyprawy...
 Cena: 4150 zł + 290 USD
Wyprawy autorskieJeste­śmy auto­rami pro­gra­mów wypraw po­zna­wczych i trekkingo­wych dla nie­wiel­kich grup - w Hi­ma­la­je do Indii, Nepa­lu, Tybe­tu, Turcji i Tan­zanii. Przed­sta­wia­my je Państwu w Kalendarzu wypraw na 2014/2015 r. Niektóre z nich prowadzimy osobiście. Nie są to klasyczne wycieczki objazdowe, od uczestników wymagane jest dobre zdrowie, kondycja i więcej...
Notatki z podróżyZbiór pu­bli­ka­cji, któ­re po­wsta­ły pod wra­że­niem odwie­dza­nych przez nas miejsc. Uka­zały się one wcze­śniej w prasie. W tych kilku tekstach można znaleźć informacje o odwiedzanych przez nas miejscach. Opierając się na nich przy planowaniu własnej podróży warto zwrócić uwagę na kiedy datowany jest tekst. Świat zmienia się nie tylko więcej...
Artur Tabor (1968-2010)Jeden z naj­wy­bi­tniej­szych pol­skich fo­to­gra­fów przy­ro­dy. Uro­dził się w Rado­miu w 1968r. Ukoń­czył Aka­de­mię Pod­la­ską w Siedl­cach. Od mło­do­ści był zafa­scy­now­any twór­czo­ścią Wło­dzi­mie­rza Pu­chal­skie­go, któ­ry był dla nie­go nie­do­ścig­łym wzo­rem. więcej...
Piotr Morawski (1976-2009)Piotr Morawski zginął tragicznie 8 kwietnia 2009 w drodze na Dhaulagiri (8167 m n.p.m.), w Himalajach Nepalu. Był autorem pokazów slajdów prezentowanych na Festiwalu Slajdów Podróżniczych Terra i Slajdów Podróżniczych w więcej...
Regina Kardaś (1949-2005)Przez lata do­brym du­chem "Po­dróż­ni­czych Pa­sji" była Pani Regina Kardaś. Uś­miech­nię­ta, pogodna, z pełnym entuzjazmu za­an­ga­żo­wa­niem we wszy­stko co robiła.

Zginęła 4 sierpnia 2005 r. w Alpach Szwajcarskich

W 2005 roku minęło 10 lat więcej...
© Terra Incognita 1994-2014 | Wszystkie zdjęcia i teksty na tych stronach chronione są przez prawo autorskie. | O nas