Terra Incognita
Agencja Podróżnicza, K.+A. Mazurkiewicz
ul. Wolska 115 A/6, 01-235 Warszawa
| tel. 22 836 65 51 | tel. kom 600 193 298 | O nas
Strona główna
Slajdy Podróżnicze w BukuPo raz trzy­nas­ty za­pra­sza­my na Podróżnicze Slajdy w Buku. Zobaczymy dwa pokazy slajdów prezentowane podczas 14 i 15 edycji Festiwalu Slajdów Podróżniczych Terra w Warszawie. Najpierw dzięki Bożenie Jarzyńskiej i Marcinowi Dobasowi będziemy podziwiać wspaniałą więcej...
Festiwal Slajdów Podróżniczych - Terra Festi­wal Slaj­dów Po­dróż­ni­czych - Terra ma cha­ra­kter do­ro­czne­go prze­glądu pro­fe­sjo­nal­nie przy­go­to­wa­nych po­ka­zów slaj­dów.
Od­by­wa się w pier­wszy week­end gru­dnia. Pier­wsza edy­cja Fe­sti­wa­lu mia­ła miej­sce w gru­dniu 2001 r. więcej...
 • Wyprawa - trekking, zwiedzanie

  Indie - LADAKH, ZANSKAR - PRZEZ GÓRY ZANSKARU

  30 czerwca - 23 lipca 2016. 25 dni.
 • Prze­lot nad Hi­ma­la­ja­mi z Delhi do La­da­khu le­żą­ce­go w do­li­nie In­du­su prze­nie­sie nas w świat kraj­obra­zów i kul­tu­ry ty­be­tań­skiej. Trekking Program wyprawy...
   Cena: 5800 zł + 670 USD
  Wyprawa - trekking, zwiedzanie

  Gruzja - WĘDRÓWKI PO KAUKAZIE

  16 lipca - 31 lipca 2016. 16 dni.
  Według legendy, gdy Bóg dzielił ziemię między narodami, Gruzini spóźnili się. Gdy spytał o przyczynę spóźnienia odpowiedzieli, że wznosili długie Program wyprawy...
   Cena: 4650 zł + 600 USD
  Wyprawy autorskieJeste­śmy auto­rami pro­gra­mów wypraw po­zna­wczych i trekkingo­wych dla nie­wiel­kich grup - w Hi­ma­la­je do Indii, Nepa­lu, Tybe­tu, Turcji i Tan­zanii. Przed­sta­wia­my je Państwu w Kalendarzu wypraw na 2014/2015 r. Niektóre z nich prowadzimy osobiście. Nie są to klasyczne wycieczki objazdowe, od uczestników wymagane jest dobre zdrowie, kondycja i więcej...
  Notatki z podróżyZbiór pu­bli­ka­cji, któ­re po­wsta­ły pod wra­że­niem odwie­dza­nych przez nas miejsc. Uka­zały się one wcze­śniej w prasie. W tych kilku tekstach można znaleźć informacje o odwiedzanych przez nas miejscach. Opierając się na nich przy planowaniu własnej podróży warto zwrócić uwagę na kiedy datowany jest tekst. Świat zmienia się nie tylko więcej...
  13 maja 2016, piątek, godz. 16.00.
  Pokaz slajdów

  NEPAL - PODNIEBNA KRAINA HIMALAJÓW

  Katarzyna i Andrzej Mazurkiewiczowie
  Skoki - Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Skokach
  Rogozińska 18
  w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek
  29 września 2016, czwartek, godz. 18.00.
  Pokaz slajdów

  WIELKIE ŚWIĘTA NAD GANGESEM

  Katarzyna i Andrzej Mazurkiewiczowie
  Nowy Tomyśl - Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Tomyślu
  ul. Witosa 8
  w ramach spotkań Kluby Miłośników Podróży "Przez Kontynenty"
  Pokazy slajdówPlo­nem na­szych pod­ró­ży są pro­fes­jo­na­lne po­ka­zy slaj­dów - opo­wie­ści i­lus­tro­wa­ne zdję­cia­mi.
  Ich pre­zen­ta­cją zaj­mu­je­my się od 22 lat. Du­żą wa­gę przy­wią­zu­je­my do ja­ko­ści zdjęć i ko­men­ta­rza, slaj­dy u­zu­peł­nia­my mu­zy­ką et­nicz­ną. więcej...
  Terra IncognitaDługie podróże po Azji w latach 1988-1993 i przywiezione z nich slajdy zainspirowały nas do założenia w 1994 r. Agencji Podróżniczej "Terra Incognita". więcej...
   
  © Terra Incognita 1994-2016 | Wszystkie zdjęcia i teksty na tych stronach chronione są przez prawo autorskie. | O nas